Walne Zgromadzenie Członków Klubu

W niedzielę 28 lutego 2010 r na przystani KŻ „Odlewnik” odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Klubu. Zebrani wysłuchali sprawozdań za 2009 rok z działalności Klubu, sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Komandor Paweł Szymenderski przedstawił proponowany plan pracy na rok 2010, a skarbnik Urszula Bartkowiak plan finansowy. Obie propozycje zostały zaakceptowane w głosowaniu przez zgromadzonych. Następnie uchwalono wysokość składki miesięcznej członków zwyczajnych i członków juniorów na rok 2010. W ostatnim punkcie porządku obrad odbyła się dyskusja nad bieżącą działalnością Klubu.