Walne sprawozdawczo-wyborcze.

Odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Klubu. Komandor Paweł Szymenderski przedstawił sprawozdanie z działalności Klubu za całą kadencję, a Skarbnik Urszula Bartkowiak sprawozdanie za rok 2008. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jacek Świtalski przedstawił roczne sprawozdanie komisji, która wnioskowała o udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi. Następnie odbyły się wybory Komandora, Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Uczestnicy zebrania w tajnym głosowaniu postanowili, aby dotychczasowy Komandor, Zarząd Klubu i Komisja Rewizyjna pełnili swoje funkcje w kadencji 2009 – 2012 w niezmienionych składach. Również składka członkowska uchwałą Walnego Zebrania pozostała na poziomie z roku 2008. Podstawowa zmianą jakiej dokonali członkowie było podjęcie uchwały o zmianie §2 pkt. 20 i 21 Regulaminu Korzystania ze Sprzętu klubowego. W wolnych głosach i wnioskach przedyskutowano bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania Klubu.
Na pierwszym posiedzeniu Zarządu po Walnym Zebraniu Zarząd ukonstytuował się utrzymując funkcje jak w poprzedniej kadencji.