Zarząd Klubu na kadencję 2013 – 2016

Uchwała nr 4/2013

Zarządu Klubu Żeglarskiego „Odlewnik” Śrem

z dnia 25.02.2013r.

 

w sprawie: wyboru Zarządu Klubu

 

Na podstawie § 3 Regulaminu pracy Zarządu KŻ „Odlewnik” Śrem Zarząd Klubu uchwala co następuje:

 

§ 1

Zarząd klubu na pierwszym posiedzeniu kadencji 2013 – 2017 podjął uchwałę o ukonstytuowaniu się składu Zarządu:

 

  • Komandor : Paweł Szymenderski

  • V-ce Komandor Franciszek Adamski

  • Skarbnik Urszula Bartkowiak

  • Sekretarz Tomasz Kubski

  • Członek Gizela Cieślak

  • Członek Roman Młodak

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Komandorowi Klubu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

           Sekretarz Klubu                                                                                   Komandor Klubu

            Tomasz Kubski                                                                                  Paweł Szymenderski