Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-wyborcze 2021

Koleżanki i Koledzy !

Na koniec lutego powinno odbyć się Walne Zgromadzenie Członków KŻ Odlewnik. Aktualne obostrzenia zabraniają organizacji takich zgromadzeń.

Zgodnie z obowiązującym prawem, Walne Zgromadzenie odbędzie się w ciągu 60 dni od odwołania stanu epidemicznego.

Kadencja aktualnego zarządu zostaje przedłużona zgodnie z Art. 10. par. 1f Ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Dla wnikliwych oczywiście zapis z ustawy 🙂

Jeżeli kadencja władz stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Zarząd Klubu