WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

Zarząd  Klubu Żeglarskiego „Odlewnik” Śrem zawiadamia o

WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW
(SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYM),

które odbędzie się w niedzielę 24 lutego 2013r. 

o godz. 11.00 w siedzibie Klubu.

II termin zebrania: 24 lutego 2013r. o godz. 11.30


Sekretarz Klubu                                                   Komandor Klubu

                 Tomasz Kubski                                                 Paweł Szymenderski


PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
KLUBU ŻEGLARSKIEGO „ODLEWNIK” ŚREM
24 LUTEGO 2013r:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania oraz Komisji Skrutacyjnej.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Klubu w latach 2009-2012 r.
5. Sprawozdanie finansowe za 2012 r.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
7. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
8. Wybory:

  • Komandora Klubu,
  • Członków Zarządu,
  • Członków Komisji Rewizyjnej,
  • Delegatów na Sejmik WOZŻ.

9. Przedstawienie planu pracy na 2013 rok.
10. Przedstawienie planu finansowego na 2013 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznej składki członkowskiej.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zamknięcie zebrania.

              Sekretarz Klubu                                                     Komandor Klubu

              Tomasz Kubski                                                 Paweł Szymenderski